Werke

Monochromer Garten V (2012)

for a koto player
EDIZIONI SUVINI ZERBONI – MILANO
VIDEO
AUDIO


 

Monochromer Garten VI (2015)

für Viola
EDIZIONI SUVINI ZERBONI – MILANO
AUDIO


 

Viola (2016)

für Schlagzeug
gewidmet an Sumire Yoshihara
Auftrag von Sumire Yoshihara


 

Monochromer Garten VIII (2016)

für Altflöte
EDIZIONI SUVINI ZERBONI - MILANO
Duration : ca 11 min 40 Sec.
AUDIO